ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ

แจ้งการยกเลิกการจ่ายเงินสดให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการทุกประเภท และเปลี่ยนมาให้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่านระบบ Corporate i-Cash ของ ธนาคารกรุงเทพ

ด้วยสหกรณ์ฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ จึงจะดำเนินการยกเลิกการจ่ายเงินสดให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการทุกประเภท และเปลี่ยนมาให้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่านระบบ Corporate i-Cash ของ ธนาคารกรุงเทพ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอให้สมาชิกแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพพร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ แก่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 นี้ โดยท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ใน

2 ช่องทาง คือ

  1. ส่งเอกสารที่สำนักงานสหกรณ์ฯ
  2. ส่งทาง e-Mail: [email protected]

***หมายเหตุ: เฉพาะสมาชิกที่ได้รับเงินปันผลและเคยให้เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพพร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพไว้กับสหกรณ์ ทางสหกรณ์ได้ใส่ข้อมูลของสมาชิกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องส่งเอกสารให้สหกรณ์อีก ***

ทำความรู้จักกับระบบ Corporate i-Cash ของ ธนาคารกรุงเทพ ได้ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Business-Banking/Manage-My-Business/Digital-Banking/Corporate-iCash

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nccop

Website: https://nstda-coop.com/

e-mail: [email protected]

โทรศัพท์: 0 2564 7300 ต่อ 132-140

ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (3 มีนาคม 2565)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 1/2566 เรื่อง เปิดรับเงินฝากจากสมาชิก ประเภทออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 1/2566 เรื่อง เปิดรับเงินฝากจากสมาชิก ประเภทออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ เดือน พ.ค. – ก.ย. 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ เดือน พ.ค. – ก.ย. 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ ตำแหน่งช่าง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ ตำแหน่งช่าง

สหกรณ์ฯ ขอปรับวิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด” ตั้งแต่วันที่ 11-30 เม.ย. 65

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. ทุกท่าน

ตั้งแต่วันที่ 11-30 เม.ย. 65 เป็นต้นไป สหกรณ์ฯ ขอแจ้งปรับวิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด”  ดังนี้

สมาชิกฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และวันที่ต้องการรับเงิน กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โทร. 0 2564 7300 ต่อ 132-134 และ 137 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการสำรองเงินสดและให้เพียงพอรองรับการจ่ายเงินของวันนั้น ๆ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะทำงานงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ เดือน เม.ย. – พ.ค. 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับการประชุมเงินกู้สามัญ เดือน เม.ย. – พ.ค. 2565

Link สำหรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด (รับเงินสด)

Link: https://forms.gle/AfbWTwHAruZ9YcL66  สำหรับสมาชิกที่ต้องการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด” ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ในวันอังคารที่ 5 เม.ย. 65 เวลา 09.00-14.00 น. (จำกัดจำนวน 200 คน)

ขอแจ้งกำหนดวันและเวลาเปิดระบบให้ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. และปิดระบบเวลา 15.00 น. หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน 200 คน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

“เมื่อสมาชิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนให้กับทุกท่าน หากท่านใดไม่ได้รับอีเมลแสดงว่าท่านกรอกอีเมลไม่ถูกต้อง”

**การลงทะเบียนสำหรับการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด” วันที่ 7 เม.ย. – 29 เม.ย. 65 สหกรณ์ฯ จะแจ้ง Link สำหรับลงทะเบียนรับเงินให้ทราบอีกครั้ง**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะทำงานงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด