ประกาศ “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ”

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศ “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ”

      ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

Onsite ห้อง Auditorium 113 (อาคารสำนักงานกลาง) และ Online ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. (เปิดห้องประชุม 12.30 น.)
สมาชิกที่ลงทะเบียนและเช้าร่วมประชุมแบบ Onsite 150 ท่านแรก และแบบ Online 150 ท่านแรก โดยอยู่ร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มจนจบการประชุม จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 250 บาท สมาชิกสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้เพียงแบบเดียว (หากพบในระบบลงทะเบียนมีชื่อสมาชิกซ้ำกัน 2 แบบ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุม)

วาระการประชุมที่สำคัญ เช่น
– รายงานความคืบหน้าคดีเจ้าหน้าที่ฉ้อโกงสหกรณ์
– รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
– การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 24 ประจำปี 2567
– เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
– การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยยกเลิกฉบับเดิม และถือใช้ฉบับใหม่

Share :

Email
Facebook