ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 10/2567 เรื่อง วันหยุดทำการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ตามประกาศของรัฐบาล

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 10/2567 เรื่อง วันหยุดทำการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ตามประกาศของรัฐบาล

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 นั้น

เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด จึงขอประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ซึ่งทำให้สหกรณ์ปิดให้บริการแก่สมาชิกตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Share :

Email
Facebook