ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 9/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 9/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ นางสาวชญาดา สำลี โดยกำหนดการรายงานตัว วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Share :

Email
Facebook