ประกาศ การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2566

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศ การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2566

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. ทุกท่าน

สหกรณ์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ ที่สมาชิกได้แจ้งสหกรณ์ไว้แล้วเท่านั้น โดยโอนเงินผ่านระบบ Corporate iCash ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567                   งดจ่ายเป็นเงินสด

Share :

Email
Facebook