ประกาศฉบับที่29 แจ้งปิดการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างวันที่ 2 – 4 มกราคม 2567

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศฉบับที่29 แจ้งปิดการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างวันที่ 2 – 4 มกราคม 2567

ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง “แจ้งปิดการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ฯ” ตามรายละเอียดดังนี้

 

              จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 23 ครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มีมติให้ปิดการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ฯ เพื่อปิดงบการเงินประจำปี 2566 นั้น

                เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด จึงขอปิดการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 2 – 4 มกราคม 2567 แต่ยังคงเปิดรับเอกสารต่าง ๆ ตามปกติ โดยจะเปิดให้บริการธุรกรรมทางการเงินตามปกติ ในวันที่ 5 มกราคม 2567

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 

 

                                                                                                                               (นายชัยวัฒน์ ยุวบูรณ์)

                                                                                                                                    ประธานกรรมการ

                                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

     

Download เอกสาร

ประกาศฉบับที่29-แจ้งปิดการทำธุรกรรมทางการเงิน.pdf

Share :

Email
Facebook