ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 12/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกและเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ที่ 12/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกและเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด 

เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกและเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก ดังนี้

                                                                                                                                                                                     

Share :

Email
Facebook