สหกรณ์ฯ ขอปรับวิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด” ตั้งแต่วันที่ 11-30 เม.ย. 65

Home > ข่าว/ประกาศ > สหกรณ์ฯ ขอปรับวิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด” ตั้งแต่วันที่ 11-30 เม.ย. 65

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. ทุกท่าน

ตั้งแต่วันที่ 11-30 เม.ย. 65 เป็นต้นไป สหกรณ์ฯ ขอแจ้งปรับวิธีการรับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน “แบบรับเงินสด”  ดังนี้

สมาชิกฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสดล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และวันที่ต้องการรับเงิน กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โทร. 0 2564 7300 ต่อ 132-134 และ 137 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการสำรองเงินสดและให้เพียงพอรองรับการจ่ายเงินของวันนั้น ๆ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะทำงานงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด

Share :

Email
Facebook