รับสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

Home > ข่าว/ประกาศ > รับสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา โดยให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสำหรับปฏิบัติงานในลักษณะการบริการและการประสานงานลูกค้าสหกรณ์ ออมทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการสหกรณ์
  6. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
  7. เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ดี และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ รวมทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
  8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษ ไล่ออก หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
  9. ปฏิบัติงานตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ และตามที่ผู้จัดการสหกรณ์มอบหมาย

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าว ขอรับใบสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด เลขที่ 111 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการรับสมัคร Download

ใบสมัคร Download

Share :

Email
Facebook