รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

Home > ข่าว/ประกาศ > รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้จัดการ (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทุกวันในเวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7300 ต่อ 132-134

Share :

Email
Facebook