ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงื่อนไขการฝาก

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงื่อนไขการฝาก

ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงื่อนไขการฝาก

โดยที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เห็นควรให้เปิดรับเงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (18 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (24 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการออมและเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่สมาชิกฯ
อาศัยอำนาจความในข้อ 9 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2546 จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้แก่สมาชิกและเงื่อนไขการฝาก ดังนี้

ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
เงื่อนไขการฝาก
จำนวนเงินฝากเมื่อเริ่มเปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป และสมาชิกสามารถฝากเงินเพิ่มเติมในบัญชีเงินฝากเดิมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และมียอดรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท หากถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงื่อนไขการฝาก
จำนวนเงินฝากเมื่อเริ่มเปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป และสมาชิกสามารถฝากเงินเพิ่มเติมในบัญชีเงินฝากเดิมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และมียอดรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท หากถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเงินฝาก 2 ประเภท 61

Share :

Email
Facebook