ประกาศเรื่อง สิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน)

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง สิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน)

ประกาศเรื่อง สิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน)

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (1) และข้อ 78 (8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 จึงได้กำหนดสิทธิในการกู้เงินของสมาชิกสมทบ (กรณีมีภาระค้ำประกัน) คือ สมาชิกสมทบสามารถกู้ยืมเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญทั่วไปได้ โดยเมื่อรวมกับภาระค้ำประกันแล้วต้องไม่เกินกว่าเงินค่าหุ้นสะสมที่มีอยู่ในสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิทธิสมาชิกสมทบ กรณีมีภาระค้ำ (1)

Share :

Email
Facebook