ประกาศเรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

เรื่อง  การรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ

———————–

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ข้อ101 พ.ศ. 2561 กำหนดว่าผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/ที่ประชุมใหญ่

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 101 พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครสมาชิกหรืบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการ

(2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น

(3) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น

(4) ไม่เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

  1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
  2. ผ่านการอบรม หรือสัมมนาด้านการตรวจสอบกิจการและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย

(1) ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

(2) รูปถ่าย สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการและหรือสำเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(3) หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครติดต่อขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ 02 564 7300 ต่อ 133-135 หรือที่ คุณชูชาติ บุพจันโท ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ( HRSS ) งานบุคลากรสัมพันธ์ ( ERS ) ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง หมายเลขภายใน 71131 

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น.

ประกาศรายชื่อ

สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

และเว็บไซต์ https://www.nstda-coop.com

วิธีการเลือกตั้ง

โดยวิธีลงคะแนนลับ

การแจ้งผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์จัดทำหนังสือแจ้งผลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หนังสือนำส่ง หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

 

Share :

Email
Facebook