ประกาศเรื่อง มาตรการการชำระเงินค่าเช่าหอพัก

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง มาตรการการชำระเงินค่าเช่าหอพัก

ประกาศเรื่อง มาตรการการชำระเงินค่าเช่าห้องพั
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการให้เช่าห้องพักในอัตราค่าเช่าเดือนละ 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) และอัตราค่าบริการส่วนกลาง เดือนละ 300 บาท ค่าสาธารณูปโภคเฉพาะส่วนห้องพัก (ค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา) โดยกำหนดการชำระเป็นงวดรายเดือนต้องชำระภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ จึงประกาศมาตรการการชำระเงินค่าเช่าห้องพักไว้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 72 ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. หากผู้เช่าผิดนัดชำระเงินงวดรายเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด จะมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่าชำระเงินที่ค้างอยู่ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

2. หากผู้เช่าผิดนัดชำระเงินงวดรายเดือน เมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วยังคงเพิกเฉย สหกรณ์
ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด จะมีหนังสือบอกกล่าวครั้งที่ 2 ให้ผู้เช่าชำระเงินที่ค้างอยู่ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระตามข้อ 1

3. หากผู้เช่าผิดนัดชำระเงินงวดรายเดือน เมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าวครั้งที่ 2 แล้วยังเพิกเฉยอีก สหกรณ์
ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด จะถือว่าผู้เช่าเป็นผู้ผิดสัญญาและให้สัญญาเช่าเป็นอันยกเลิกทันที และขอให้ผู้เช่าย้ายออกจากห้องพักทันที ภายในวันถัดจากวันครบกำหนดตามข้อ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

(นายธีระวัฒน์  วงษ์ศรีสังข์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

Share :

Email
Facebook