ประกาศเรื่อง ต่ออายุการให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส ถึงสิ้นเดือนกันยา 2562

ประกาศเรื่อง ต่ออายุการให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส ถึงสิ้นเดือนกันยา

จากมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางและเงื่อนไขการขยายเวลาให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป-จตุรพลัส ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ในการรับเอกสารคำขอกู้เงินสามัญทั่วไป-จตุรพลัส จากสมาชิก

หมายเหตุ: สมาชิกที่ต้องการใช้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป – จตุรพลัส จะต้องไม่ติดสัญญาเงินกู้อื่นๆ ของสหกรณ์ฯ

ขยายเวลาเงินกู้จตุรพลัส