ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

ประกาศเรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด สามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการออมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินปันผลจากสหกรณ์ฯ ตามอัตราที่เหมาะสม จากมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จึงกำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้โดยจำนวนหุ้นใหม่และจำนวนหุ้นเดิมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 หุ้นต่อเดือน ในราคาหุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลเริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม การซื้อหุ้นของสมาชิกเพิ่มเติม

Share :

Email
Facebook