ประกาศเรื่อง การจัดทำสัญญาเช่าห้องพักฉบับใหม่ และการคืนเงินประกัน 1 เดือน

Home > ข่าว/ประกาศ > ประกาศเรื่อง การจัดทำสัญญาเช่าห้องพักฉบับใหม่ และการคืนเงินประกัน 1 เดือน

ประกาศเรื่อง การจัดทำสัญญาเช่าห้องพักฉบับใหม่ และการคืนเงินประกัน 1 เดือน
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทำสัญญาเช่าห้องพักฉบับใหม่ทั้งหมดจำนวน 200 ห้อง และให้คืนเงินประกันห้องพักแก่ผู้เช่าเป็นจำนวน 1 เดือน
การทำสัญญาเช่าห้องพักฉบับใหม่
– เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
– ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (แนบท้ายสัญญา)
– กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี (ทุกห้อง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2562
การคืนเงินประกันห้องพัก
-ให้ผู้เช่าห้องพักติดต่อขอรับเงินประกันคืนจำนวน 1 เดือน ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในเวลาทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม ทำสัญญาเช่าห้องพักใหม่และคืนเงินประกัน 1 เดือน

Share :

Email
Facebook