ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ มิ.ย.64 – ก.ย. 64

ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่สำหรับประชุมเงินกู้สามัญ มิ.ย. 64 – ก.ย. 64
ด้วยคณะกรรมการเงินกู้สามัญฯ ได้กำหนดวันที่จะประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินสามัญของสมาชิก ดังนี้