ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด เรื่อง ให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563