กำหนดวันประชุมเงินกู้สามัญประจำเดือน ส.ค. ก.ย.

1. วันอังคารที่ 2 ก.ย.57 ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ส.ค.57
2. วันอังคารที่ 16 ก.ย.57 ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ย.57
3. วันอังคารที่ 7 ต.ค.57 ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 ต.ค.57
4. วันอังคารที่ 21 ต.ค.57 ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ต.ค.57