การแก้ไขระเบียบใหม่: การสมัครและเงินกู้

Home > ข่าว/ประกาศ > การแก้ไขระเบียบใหม่: การสมัครและเงินกู้

การปรับแก้เงื่อนไขและรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่าง ๆ และการสมัครสมาชิก

        คณะกรรมการสหกรณ์ได้มีมติแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ใหม่ ดังนี้
1. การปรับแก้เงื่อนไขและรายละเอียดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
 • เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการทั่วไปจากกู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 40,000 บาท เป็นกู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  60,000 บาท
 • เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาจากไม่เกิน 30,000 บาท เป็นไม่เกิน  40,000 บาท
 • ปรับหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่เคยลาออกจากสมาชิกภาพแล้วสมัครใหม่ มีสิทธิ์ยื่นขอกู้เงินหลังจากชำระค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 6งวด เป็นชำระค่าหุ้นแล้วม่ต่ำกว่า  3 งวด
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระจากไม่เกิน 6 งวด เป็นไม่เกิน 12 งวด
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการทั่วไปจาก 8.25% ต่อปี เป็น 8% ต่อปี

        2. การปรับแก้เงื่อนไขและรายละเอียดเงินกู้สามัญ ดังนี้

 • เพิ่มวงเงินกู้สามัญ
  สำหรับพนักงาน สวทช. จากกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นกู้ได้ 30 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  1,500,000 บาท
  สำหรับพนักงานโครงการ จากกู้ได้ 15 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นกู้ได้ 20 เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  1,500,000 บาท
 • ปรับหลักเกณฑ์ให้ผู้เป็นสมาชิกครั้งแรก มีสิทธิ์ยื่นขอกู้เงินหลังจากชำระค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 12งวด เป็นชำระค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า  6 งวด
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระจากไม่เกิน 84 งวด เป็นไม่เกิน 120 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อยานพาหนะจาก 7% ต่อปี เป็น 5% ต่อปี

        3. การปรับแก้คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสมาชิกสหกรณ์ครั้งแรก ดังนี้

 • พนักงาน สวทช. และพนักงานโครงการ ต้องผ่านการทดลองงานก่อน

Share :

Email
Facebook