การชำระเงินค่าเช่าห้องพัก (หอพัก สอ.สวทช.)

Home > ข่าว/ประกาศ > การชำระเงินค่าเช่าห้องพัก (หอพัก สอ.สวทช.)

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าเช่าห้องพัก (หอพัก สอ.สวทช.)

  • การชำระเงินค่าเช่าให้ชำระภายในวันที่ 1-7 ของทุกเดือน
  • ช่องทางชำระเงินมี 2 ช่องทางคือ
    1. ชำระเป็นเงินสดระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวันทำการ
    2. โอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ แล้วแจ้งการชำระเงินให้กับสหกรณ์ฯโดยส่งสำเนาการฝาก/โอนเงิน ที่สำนักงานฯ หรือ โทรสาร 02-564-7367 โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขห้องพักให้ชัดเจน
  • ผู้เช่าที่จ่ายเงินล่าช้าจะเสียค่าปรับร้อยละ 15% ต่อปี โดยชำระเป็นเงินสด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ หากประสงค์จะชำระด้วยวิธีการโอนเงินต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ เรื่องจำนวนเงินค่าปรับ ก่อนที่จะทำการโอนเงิน

เลขบัญชีของสหกรณ์ฯ

ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ สวทช. จำกัด”

ธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์

เลขที่บัญชี “080-000-9151”

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์แนบ ช่องทางการชำระค่าเช่าหอพัก

Share :

Email
Facebook